קבלת הצעות מחירים להסעים מיוחדים

מכרז להסעות
מספר מכרז:13.2019
תאריך פרסום:04/07/2019
תאריך אחרון להגשה:24/07/2019
עלות מסמכי המכרז:500 ש"ח

פרטי המכרז:

הרשות המקומית מגדל העמק (להלן: "הרשות") מזמינה בזה הצעות מחירים להיסעים מיוחדים על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטים במסמכי המכרז.

ההסעות תתבצענה באוטובוסים זעירים ציבוריים, באוטובוסים, מדיבוסים.

את חוברת המכרז, המסמכים הנלווים, לרבות נוסח הסכם ההתקשרות בין הזוכה ובין העירייה (להלן: "מסמכי המכרז"), ניתן לרכוש בעבור סך של 500₪ שלא יוחזרו בכל מקרה שהוא, במנהל הכנסות העירייה בימים א'-ה', בין השעות 08:30-13:00 בלבד. ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, לפני רכישתה, באתר האינטרנט של העירייה או במשרדי מנכ"ל העירייה.

לפרטים נוספים

צעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז יש להפקיד במסירה ידנית, בתיבת המכרזים מכרז פומבי מס' 13.19 במשרדי הרשות ברחוב דרך העמק 14 במשרד מנכ"ל העירייה וזאת לא יאוחר מיום 24.07.19 בשעה 12:00.