הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

שירותי ניהול ותכנון התחדשות עירונית

מספר מכרז:4/20
תאריך פרסום:07/01/2020
תאריך אחרון להגשה:20/02/2020
קישור למכרז:מכרז למתן שירותי תכנון וניהול התכנון להכנת
קובץ מצורף:מכרז להכנת תכנון וניהול להתחדשות עירונית

עיריית מגדל העמק מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי תכנון וניהול התכנון להכנת תכנית מתאר מקומית מפורטת להתחדשות עירונית מרכז העיר.

השירותים הנדרשים יינתנו ע"פ המפורט במסמכי המכרז והחוזה על נספחיהם. הזוכה במכרז יבצע את תפקידיו באמצעות עובדיו ונותני שירותים עצמאיים שיועסקו על ידו.

לזוכה תהיה אחריות כוללת לביצוע העבודה, כולל אחריות על עובדיו וקבלני משנה, לרבות אנשי צוות התכנון שהוצעו.

הזוכה ייבחר על פי אמות מידה המשלבות בין שעור שכר הטרחה המבוקש על ידי המציע (40%) ובין הערכת איכות ההצעה (60%), הכל בהתאם למפורט והקבוע במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של העירייה.

את ההצעות על כל נספחיהן, כמפורט במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר 04/20, עד לתאריך: 20/02/20 בשעה: 14:00 (להלן: "המועד האחרון).

הגשת הצעות לתיבת המכרזים במשרד מנכ"ל העירייה, בכתובת שדרות צבי אלדרוטי 14, מגדל העמק.
במסירה ידנית בלבד.