הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

הפעלת מסעדה במגדל העמק

מספר מכרז:6/20
תאריך פרסום:14/01/2020
תאריך אחרון להגשה:12/03/2020
קישור למכרז:מכרז פומבי 6.20 להפעלת מסעדה במגדל העמק
עלות מסמכי המכרז:2000

​עיריית מגדל העמק מכריזה בזאת על קבלת הצעות  להפעלת מסעדה בפארק הראשונים במגדל העמק

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום סך של 2,000 ₪ (אשר לא יוחזר) במנהל הכנסות העירייה או לעיין ללא תמורה בבנין העירייה במשרדי מנכ"ל העירייה בעיריית מגדל העמק רחוב דרך העמק 14 קומה ב' בימים א'-ה' בין השעות 08:00-13:00 בתאום מראש בטלפון 04-6507730 או באתר האינטרנט של עיריית מגדל העמק.

כל המעוניין להשתתף במכרז, ימציא הצעת מחיר לתשלום שכירות חודשית בצרוף המסמכים הנדרשים, בשני עותקים, במעטפה אטומה ללא סימן מזהה, כשעליה רשום מספר המכרז בלבד, לתיבת המכרזים בבנין העירייה,  בחדר מנכ"ל העירייה קומה ב' לא יאוחר מיום ה-12.03.2020 בשעה 12:00.

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית לקיום תנאי המכרז שניתנה לבקשתו לטובת העירייה בנוסח המצורף למסמכי המכרז, ללא תנאי, לא צמודה, על סך של 30,000 ש"ח, הערבות תהא בתוקף עד ליום ה-12.06.2020 ותהא ניתנת למימוש במשך כל תקופה זו. העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות הבנקאית לשלושה חודשים נוספים.

הצעות ללא ערבות כנ"ל לא תובאנה לדיון.

מציע שרכש את מסמכי המכרז יקבל תוכנית מפורטת של המבנה במשרד מהנדס העיר.

לא יערך כנס מציעים יחד עם זאת המציע יכול לקבל פרטים ולבקר במקום המיועד בתאום עם מנהל מחלקת פרויקטים באגף הנדסה בתאום  טלפוני 04-6507760

 בעת הדיון בהצעה תתחשב ועדת המכרזים ביכולתם הכספית והמקצועית של המציעים בכושרם ובניסיונם בעבודות מסוג זה. 

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה היקרה ביותר או הצעה כלשהי.

ועדת המכרזים רשאית לראות כבטלה כל הצעה המכילה תנאי ו/או הסתייגות.