הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

מתן שירותי אחזקת גני ילדים

מספר מכרז:13/20
תאריך פרסום:26/05/2020
תאריך אחרון להגשה:16/07/2020
עלות מסמכי המכרז:1,000
קובץ מצורף:אחזקת גני ילדים

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי אחזקת גני ילדים

עיריית מגדל העמק (להלן: "העירייה") מזמינה בזה להציע הצעות לביצוע עבודות אחזקת גני ילדים במגדל העמק.

את חוברת מסמכי המכרז ניתן לרכוש, בתמורה לסך של 1,000 ₪ שישולמו במנהל הכנסות העירייה. סכום זה לא יוחזר בכל מקרה לרבות וגם במקרה של ביטול המכרז.

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר העירייה ללא תשלום, קודם לרכישתם במנהל הכנסות העירייה.

את ההצעות, במעטפה סגורה נושאות ציון מכרז פומבי מס' 13/20, עבודות אחזקה בגני ילדים ניתן להגיש עד תאריך 16.07.2020 בתיבת המכרזים, שבמשרדי מנכ"ל העירייה קומה ב'.