אירית צרף-נתניהו

ענף:אדריכלות, תכנון ערים / תב"ע
אושר ע"י ועדת יועצים:לא
התקשרנו:לא
נשלח טופס:לא
התקבל חתום:לא