הודעה לציבור בדבר שינוי שם רחוב "דרך העמק" ל"שדרות צבי אלדרוטי"

בהתאם לסעיף 235א' לפקודת העיריות ולהחלטת מועצת העיר בישיבתה מס' 6/18 מיון 11/07/18 עיריית מגדל העמק מודיעה בזאת על כוונתה לשנות את שם הרחוב "דרך העמק" לרחוב "שדרות צבי אלדרוטי". דיירי הרחוב או דיירים המתגוררים בסמיכות לרחוב או נציגיהם מוזמנים בזאת להשמיע את טענותיהם בפני ועדת ההנצחה תוך 30 ימים מתאריך פרסום מודעה.

תאריך: 24/07/2019