מבנה ארגוני
מספר בכירים ברשות בחלוקה מגדרית

קב"ט עירוניזכר
מנהל מחלקת חשמל ומיזוגזכר
דוברת העיריה ויחסי ציבור זכר
מנהל אגף הרווחהזכר
מנהל אגף חזות העירזכר
מנהלת לשכת ראש העירנקבה
מנכ"ל העיריהזכר
סגן מהנדס העירזכר
מנהלת אגף הקליטהנקבה
מהנדס העירזכר
מנהלת אגף משאבי אנושנקבה
מנהל אגף רכש ואירועים העיריהזכר
מנהל  אגף הכנסותזכר
מזכירת ועדת בינוי עריםנקבה
יועצ משפטינקבה
גזבר העירייהזכר
מבקרת העיריה נקבה


עובדי הרשות חלוקה לפי מגדר.jpg