ממונה על טיפול בתלונות הציבור

שם הממונה: טליה רוזין
מספר טלפון: 04-6507778
מספר פקס: 04-6507779
קבלת קהל: ימי א' בין השעות 16:00-19:00 (בתיאום מראש)
כתובת: דרך העמק 23 מגדל העמק

טיפול נציבות תלונות הציבור מתמקד בניסיון לברר את תלונתו של התושב היחיד, כנגד פעולה או מחדל של גורם עירוני וההשלכות שיש לכך על אותו תושב יחיד – המלין.

הוראת החוק

על פי הוראת חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) התשס"ח 2008:

הגשת תלונה

 • 5. (א) כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 170א(ב) לפקודת העיריות, על עובד על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו. 
 • (ב) תלונה כאמור בסעיף קטן (א) תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון, ובלבד שהתקיימו שני אלה:
 • (1) המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה הפוגע, במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיע תלונה בעניינו;
 • (2) המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי-צדק בולט.

דרך הגשת התלונה

6. תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.

תלונות שאין לבררן

 • 7. (א) לא יהיה בירור בתלונות אלה:
 • (1) תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו;
 • (2) תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;
 • (3) תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית;
 • (4) תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד, ואולם יהיה בירור על מעשה החורג מהוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין;
 • (5) תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור יפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב].
 • (ב) לא יהיה בירור בתלונות אלה, אלא אם כן מצא הממונה על תלונות הציבור שיש סיבה מיוחדת המצדיקה את בירורן:
 • (1) תלונה בעניין שניתנה בו החלטה שעליה אפשר, או היה אפשר, להגיש על פי דין השגה, ערר או ערעור והוא אינו מסוג העניינים שסעיף קטן (א)(1) דן בהם;
 • (2) תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה או מיום שהמעשה נודע למתלונן, לפי המאוחר יותר.
 • (ג) הוגשה תלונה שלפי סעיף 5 או לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) אין לברר אותה, יודיע הממונה על תלונות הציבור למתלונן, בכתב, שלא יטפל בה ויציין את הנימוקים לכך.

אופן הגשת התלונה:

על מגיש התלונה למלא את טופס הגשת התלונה או לחלופין למלא טופס הגשת תלונה מקוונת.
הטופס ייחתם בידי המתלונן ויצוינו בו שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה תלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין המסייע לבירור יעיל של תלונה.

את הטופס החתום והמלא יש לשלוח לכתובת להלן:
טליה רוזין - הממונה על טיפול בתלונות הציבור
רח' דרך העמק 23 מגדל העמק 

דוחות תלונות הציבור

צו / דו"חמסנן
דוח תלונות הציבור לשנת 2019
דוח תלונות הציבור לשנת 2018
דוח תלונות הציבור לשנת 2017
דוח תלונות הציבור לשנת 2016
דוח תלנות הציבור לשנת 2015
דוח תלנות הציבור לשנת 2014
דוח תלנות הציבור לשנת 2013
דוח תלונות הציבור לשנת 2012
דוח תלנות הציבור לשנת 2011
דוח תלנות הציבור לשנת 2010
דוח תלנות הציבור לשנת 2009
דוח תלנות הציבור לשנת 2008