דף הבית
 
A A RSS
מחלקות העירייהתיק תושבתשלומיםרישום לחינוךשירותים חברתייםאודות העירטפסים ומאגרי מידע
ניוזלטר
 

הממונה על טיפול בתלונות הציבור 

 

ממונה על טיפול בתלונות הציבור:  איילה זלצר

 

טלפון:  04-6507807

כתובת:  ת.ד. 220 מגדל העמק ,

 מייל : ayala@migdal-haemeq.muni.il

קבלת קהל: א' 16:00-19:00

טיפול נציבות תלונות הציבור מתמקד בניסיון לברר את תלונתו של התושב היחיד, כנגד פעולה או מחדל של גורם עירוני וההשלכות שיש לכך על אותו תושב יחיד – המלין.

על פי הוראת חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) התשס"ח 2008:

הגשת תלונה

5. (א) כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 170א(ב) לפקודת העיריות, על עובד על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו.
(ב) תלונה כאמור בסעיף קטן (א) תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון, ובלבד שהתקיימו שני אלה:
(1) המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה הפוגע, במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיע תלונה בעניינו;
(2) המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי-צדק בולט.

דרך הגשת התלונה

6. תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.

תלונות שאין לבררן

7. (א) לא יהיה בירור בתלונות אלה:
(1) תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו;
(2) תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;
(3) תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית;
(4) תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד, ואולם יהיה בירור על מעשה החורג מהוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין;
(5) תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור יפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב].
(ב) לא יהיה בירור בתלונות אלה, אלא אם כן מצא הממונה על תלונות הציבור שיש סיבה מיוחדת המצדיקה את בירורן:
(1) תלונה בעניין שניתנה בו החלטה שעליה אפשר, או היה אפשר, להגיש על פי דין השגה, ערר או ערעור והוא אינו מסוג העניינים שסעיף קטן (א)(1) דן בהם;
(2) תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה או מיום שהמעשה נודע למתלונן, לפי המאוחר יותר.
(ג) הוגשה תלונה שלפי סעיף 5 או לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) אין לברר אותה, יודיע הממונה על תלונות הציבור למתלונן, בכתב, שלא יטפל בה ויציין את הנימוקים לכך.

 

 

אופן הגשת התלונה:
על מגיש התלונה למלא את טופס הגשת התלונה
הטופס ייחתם בידי המתלונן ויצוינו בו שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה תלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין המסייע לבירור יעיל של תלונה.

את הטופס החתום והמלא יש לשלוח לכתובת להלן:
איילה זלצר - המורשה לטיפול בתלונות הציבור
רח' דרך העמק 23, ת.ד. 220
23100

 

קישור לדוחות תלונות הציבור

 

 
האתר הוקם ע"י החברה לאוטומציה © כל הזכויות שמורות.   עיצוב האתר: concept