דף הבית
 
A A RSS
מחלקות העירייהתיק תושבתשלומיםרישום לחינוךשירותים חברתייםאודות העירטפסים ומאגרי מידע
ניוזלטר
 

גזברות 

 
גזבר: מנחם עוז

סגנית גזבר: עינת סלמן
טלפון: 04-6507741 / 04-6507740
פקס: 04-6507744
קבלת קהל:  יום א' 8.00 – 12.00 16,00 – 18.00
קבלת קהל: ימים ב' – ה' 8.00 – 12.00
דואר אלקטרוני: 
menaoz@migdal-haemeq.muni.il

 

בעלי תפקידים

מזכירת גזבר: רותי הרוש
מנהלת חשבונות-ספקים: אינה לבדב
מנהלת חשבונות-התאמת בנקים: קוטליאר לובה
מנהלת חשבונות-דו"חות וספקים: עינב אסף

 גזברות העירייה בראשות גזבר העיר היא הסמכות המקצועית של הרשות בנושא כספים . הגזברות אחראית על אבטחת המשאבים הכספיים לפעולות החוקיות של הרשות המקומית וניהולם הנכון של משאבים אלו תוך שמירה על החוקים , התקנות, הצווים וחוזרי שר הפנים ומנכ"ל משרד הפנים .
מבנה ארגוני: גזבר, סגן גזבר, הכנסות העיר , הנהלת חשבונות: בנקים וספקים.חשב שכר.
יעוד ותפקידים :

   •       יועץ לראש העיר בגיבוש מדיניות הכספית של העיר כולל מדיניות מס וגיוס כספים ממקורות שונים .
   •       גיבוש תקציב בשיתוף עם הגורמים השונים תוך התייחסות למקורות ההכנסה ולהוצאות החזויות.
   •       הדרכה והכוונה של מנהלי מחלקות בחלק התקציב שבאחריותן.
   •       לשמור על האיזון בין הכנסות והוצאות כדי לאפשר לרשות המקומית בסיס כספי איתן במסגרת תקציבית מתוכננת תוך פיקוח ובקרה חשבונאיים      נאותים.
   •       ניהול משא ומתן עם ספקים .
   •       אחריות לתשלומים ותקבולים לפי חוקים, צווים ותקנות מחייבים .
   •       דיווחים כספיים רבעוניים ושנתיים לראש העיר , ועדת הכספים ומועצת העיר.
   •       יעוץ בנושאים כספיים לראש העיר וחברי המועצה בתהליך קבלת הלטות בנושאים בעלי משמעות חשבונאית וכלכלית.
   •       ניהול שכר העובדים והעברת הזכויות הכספיות לכלל העובדים והגמלאים הרשאים .
   •  

מידע נוסף / מחלקות:

 
האתר הוקם ע"י החברה לאוטומציה © כל הזכויות שמורות.   עיצוב האתר: concept