דף הבית
 
A A RSS
מחלקות העירייהתיק תושבתשלומיםרישום לחינוךשירותים חברתייםאודות העירטפסים ומאגרי מידע
ניוזלטר
 

ועדה לבניין ערים

כתובת משרדי הוועדה:  ת.ד 590 דרך העמק 23 מגדל העמק , מיקוד 23100
טלפון:  04-6507794
פקס:  04-6440227
דואר אלקטרוני:  leale@migdal-haemeq.muni.il

אתר אינטרנט :  www.migdal-haemeq.muni.il
שעות קבלת קהל במשרדי הועדה: ימים א', ג', ה' בשעות 8.30-12.30
 ימים א' ,                     17.45-16.00

הרשות המקומית מגדל העמק הוכרזה כמרחב תכנון מקומי בסוף 1989 והחלה את עבודתה כועדה של רשות מקומית אחת בתחילת שנת 1990.
מקודם, נכללה בתחום של ועדות מרחביות "מבוא העמקים" ו- "יזרעאלים".
ועדה מקומית לתכנון ובניה וועדת משנה לתכנון ובניה הן ועדות חובה.
הועדה המקומית מופקדת על הסדרת פעילויות של תכנון, בניה ושימוש במבנים ובקרקעות.
ועדת המשנה שואבת את סמכותה מן הועדה המקומית, הרכבה מצומצם יותר אך ממלא אותם תפקידים וסמכויות שיש לועדה המקומית לפי החוק.
לרשות הרישוי המקומית (מהנדס הועדה ויו"ר הועדה) סמכויות בנושאי מתן היתרי בניה בהתאם לתכניות מפורטות.
את סמכויותיה שואבת הועדה מחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 1965.
החוק קובע את מעמדה ותפקידה של הועדה המקומית ואת מקומה בהיררכיית מוסדות התכנון במדינה.

ההיררכיה של מוסדות התכנון

 • המועצה הארצית לתכנון ובניה
 • הועדה המחוזית לתכנון ובניה
 • הועדה המקומית לתכנון ובניה
בכל מחוז יש ועדת ערר.
בין יתר תפקידיה של ועדת הערר: לדון ולהחליט בערר על החלטה של ועדה מקומית ושל רשות רישוי מקומית בכל עניין שבו ניתנת זכות ערר. בענייני חלוקה ואיחוד, היתר, הקלה או שימוש חורג, בתכנית שבסמכותה ועדה מקומית.
החלטת ועדת ערר היא סופית מלבד בעניין תכנית שבסמכותה ועדה מקומית שניתן לערור על החלטתה לועדה המחוזית.

סמכויות הועדה המקומית

 • סמכויות בנושאי רישוי – מתן היתרים, אישור והקלות, אישור שימוש חורג.
 • סמכויות בנושא אישור תשריט חלוקה – בסטיה מתכנית.
 • סמכויות בנושא תכניות מפורטות ותכניות מתאר-הגשה, בדיקה ואישור תכניות בסמכות ועדה מקומית.

  תקציב

  לפי סעיף 24 לחוק התכנון והבניה:
  (א) בועדה מקומית שמרחב התכנון שלה כולל תחום של רשות מקומית אחת בלבד, ייכלל אומדן הכנסותיה והוצאותיה בתקציב אותה רשות מקומית

  גביית אגרות

  לפי סעיף 25 לחוק התכנון והבניה:
  אגרות המשתלמות על פי תקנות לפי חוק זה לועדה המקומית בקשר לקרקעות או בניינים שבתחום רשות מקומית פלונית, ישולמו לקופת אותה רשות מקומית ויהיו חלק מהכנסותיה.

  כח אדם במשרדי הועדה המקומית

  צוות עובדי הוועדה:

  • סמי זפרני - סגן מהנדס העיר .
  • לאה לשם - מנהלת הוועדה לתכנון ולבניה .
  •   ברוך סמילגה – מפקח בניה .
  • יוני בר און - בודק תוכניות רישוי.
  • פאינה  אפנסייב - בודקת תוכניות ומפקחת בניה.
  • סמדר אמזלג - מזכירה.
 • כפיפות
 • עובדי הועדה כפופים למהנדס הרשות שמשמש גם כמהנדס הועדה,על פי חוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ"ב – 1991.
  סעיף 5 לחוק הנ"ל קובע תפקידי המהנדס וסמכויותיו:

  • מהנדס הרשות המקומית הוא הסמכות המקצועית בתחום תפקידיו.
  • וזהו תחום תפקידיו וסמכויותיו של מהנדס, בכפוף להוראות כל דין:
   • תכנון העיר
   • הפיקוח והרישוי
   • הבניה הציבורית
   • העבודות הציבוריות המבוצעות ע"י רשות מקומית או מטעמה

  כישורים

  הידע הדרוש לביצוע עבודת עובדי הועדה נרכש תוך כדי ניסיון ובאמצעות השתלמויות וקורסים הנערכים ע"י המפעם ומשרד הפנים.

  ייעוץ משפטי

  הועדה המקומית מקבלת ייעוץ משפטי ומיוצגת בבתי משפט ע"י משרד עורכי דין "אבני, הרצוג, שועלי את גורביץ בע"מ" מחיפה.

  מטלות

  משרד הועדה המקומית הוא הזרוע המבצעת של הועדה המקומית, ועדת משנה ורשות הרישוי המקומית.
  עבודת משרד הועדה מתבצעת בשטח, במשרד ובקשר רצוף עם רשויות חוץ.
  עבודת שטח-
  בעיקר באמצעות מפקחי הבניה שתפקידם לאתר חריגות בניה ולטפל בהן, לוודא ביצוע בניה אך ורק בהתאם לתכניות והיתרים, בדיקת בקשות לפני דיון וסיורי שטח לצורך קבלת החלטות.
  עבודות משרד-

  • טיפול בבקשות להיתרים ולתעודות (חיבור חשמל, תעודת גמר ועוד).
  • טיפול בתכניות מפורטות (בסמכות מקומית ובסמכות מחוזית).
  • הכנת כתבי אישום ומעקב אחר תביעות משפטיות, קבלת קהל.
  • ניהול ישיבות, סדר יום ופרוטוקול.

  רשויות חוץ-
  קיום הקשר הרצוף עם רשויות חוץ וקבלת חוות דעתם.
  רשויות חוץ עיקריות: משרד הפנים (ועדה מחוזית לתכנון ובניה) פיקודהעורף, רשות הכבאות, רשות העתיקות, משרד הבינוי והשיכון, המשרד לאיכות הסביבה ועוד.

   

  מפת העיר

   

  תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014

  דוח שנתי פעילות הועדה המקומית מגדל העמק לשנת 2016.

   

   
  האתר הוקם ע"י החברה לאוטומציה © כל הזכויות שמורות.   עיצוב האתר: concept