היחידה לביקור סדיר (קב"ס)

​​​​​​​​​​במינהל החינוך פועל מערך קציני ביקור סדיר (קב"סים) מתוקף חוק לימוד חובה, תש"ט-1949​ ולפי הסמכה שניתנה לו על ידי שר החינוך. מערך הקב"סים אחראי לאיתור תלמידים המצויים בסכנת נשירה מבתי הספר ולקידום זכותו של כל תלמיד ללמוד במסגרת המאפשרת לו מימוש מיטבי של הפוטנציאל האישי.

תחומי האחריות של קצין הביקור הסדיר

 • ​​​הבטחת החלת חוק חינוך חובה והתמדת התלמידים במוסדות חינוך (מגיל 3 ועד לגיל 18).
 • בקרה על תלמידים במסגרת חוק חינוך חובה.
 • איתור ומניעת נשירה של תלמידים.
 • טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים.
 • ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.
 • ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו של קצין הביקור הסדיר.

תחומי אחריותו נוגעים בשני היבטים מרכזיים

 • ​​בקרה ואכיפה של חוק לימוד חובה - הבטחת לימודיו של ילד ונער במוסד חינוך מוכר.
 • היבט חינוכי-טיפולי - הנחיה וסיוע בגיבוש תכניות להכלה ולמניעת נשירה.
פעולות אלו נעשות בתיאום ובשיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים המעורבים האחראים למניעת נשירתו של התלמיד.
מערך הקב"סים במגדל העמק מונה ארבעה קב"סים הנמצאים בקשר רציף עם מנהלי בתי הספר והצוות הפדגוגי חינוכי. על בסיס דיווחים שמתקבלים הם נפגשים עם התלמידים, ההורים והגורמים הרלוונטיים על מנת לבנות תכנית מתאימה לכל תלמיד או תלמידה.

חשוב לדעת!
חובת הלימוד במוסד חינוך מוכר ויישום חוק חינוך חובה:
סעיף 4 א' לחוק לימוד חובה מורה כדלקמן:
"הורים של ילד בגיל לימוד חובה, או של נער בגיל לימוד חובה, חייבים, כל אחד מהם, לדאוג לכך שהילד או הנער ילמד באופן סדיר במוסד חינוך מוכר".
יישום חוק לימוד חובה והקפדה על ההוראות לעניין רישום, העברה ושיבוץ של תלמידים מוטלת על רשות החינוך המקומית, ראש מנהל החינוך הינו הממונה על הרישום על פי דין.

איתור אי ביקור סדיר של תלמידים מתייחס לארבע קבוצות תלמידים:
 1. ​תלמידים שחל עליהם חוק לימוד חובה ולא נרשמו לבתי ספר המוכרים רשמית. (כולל תלמידים שלומדים בחינוך ביתי, קידום נוער, מוסדות בפיקוח רווחה/כלכלה, או מוסדות לא מוכרים).
 2. תלמידים שאינם מגיעים באופן סדיר לבית הספר ונמצאים בתהליך של נשירה.
 3. תלמידים שאינם לומדים באופן סדיר ונמצאים בתהליך של נשירה סמויה.
 4. תלמידים אשר קיבלו פטור מלימודי חובה.

תהליך הטיפול באי ביקור סדיר

 1. ​הודעה להורים - ישלח מכתב מטעם בית ספר להורים, המודיע על אי ביקור סדיר או נשירה סמויה - עם העתק לקב"ס ולפיקוח וראש מינהל החינוך.
 2. איסוף מידע - יתבצע איסוף מידע באמצעות הצוותים הפדגוגיים החינוכיים בבתי הספר או גורמים אחרים הקרובים לתלמיד וכן באמצעות גורמים מקצועיים כמו פסיכולוג, עובדת סוציאלית, קצין מבחן ועוד, על מנת להכיר את התלמיד, חוזקותיו וקשייו.
 3. הקשר עם המשפחה: 
  • ​​יצירת קשר עם המשפחה וקביעת פגישה עם ההורים והילד.
  • קיום שיחות אישיות עם התלמיד, בתיאום עם הצוות החינוכי (לאחר יידוע ההורים).
  • תיאום ביקור בית.
 4. ​מול בית הספר:
  • ​​השתתפות של הקב"ס בישיבות של הצוות הבין מקצועי בבית הספר.
  • ועדת התמדה בית ספרית - הועדה דנה במצבו של התלמיד, בשיתוף צוות בית הספר וכל הגורמים המטפלים, במטרה לגבש תכנית אישית, העונה לצרכיו של התלמיד.
 5. וועדת התמדה יישובית - הוועדה מתכנסת לפחות פעמיים בשנה, הוועדה מורכבת מראש מינהל החינוך המשמש כיו"ר הוועדה, קב"ס וגורמי מקצוע נוספים, מנהל המוסד, התלמיד והוריו. מטרת הוועדה לסייע לבתי הספר להכיל את התלמידים המצויים בסכנת נשירה ולפקח על המעברים בין מוסדות החינוך.
 6. אכיפת הביקור הסדיר ואי רישום במוסד חינוכי בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל: 
  1. טבלה מסכמת - אכיפה
  2. חוזר מנכ"ל - מביקור סדיר למניעת נשירה​

פרטי התקשרות

 • מנהלת יחידת קב"סים:

  תקוה אפרגן

  טלפון:

  054-7911258

  קבלת קהל:

  tikiafr@gmail.com

  כתובת:

  הניצנים 39, בניין הביטוח הלאומי, קומה 2 (במחלקת החינוך)
​​
תחומי אחריות הקב"סים על פי מוסדות ופרטים ליצירת קשר​:​


​שם​
​תחום אחריות
​טלפון 
​דוא"ל

שירן אזולאי
​חט"ב ותיכון אורט רוגוזין, יערת העמק, מח"ט אורט פסגות, פנינת אור


052-8676464
 shirankidum@gmail.com 
​קרן אור כהן גדול
​בתי ספר יסודיים: עליזה בגין, נופים, יגאל אלון, גיורא יוספטל, האר"י
​050-8566156
 ​kocg238@gmail.com
​יעקב מיימון
​מגזר דתי/חרדי בנים:  יסודי, חט"ב, תיכון וישיבות במגדל העמק ומחוצה לה, תלמידי חוץ (לא כולל חנ"מ ובנות דתי).
​טלפון: 050-6628005
 ​ymc005@gmail.com​

אכיפת הביקור הסדיר
מס' תיאור סעיף בחוזר מנכ"להתנהגות תלמידפעולה פדגוגית - חינוכית - חוקיתפרק הזמן לביצוע
7.1תלמיד שאינו לומד במוסד החינוך או שאינו מבקר בו באופן סדיר
7.1.1 אי ביקור סדיר של תלמיד/אי הגעה ללימודים כללמנהל ביה"ס ישלח מכתב רשום להורי התלמיד (עם אישור מסירה).תוך 7 ימים
7.1.2  עותק מהמכתב יישלח למנהל/ת מח' החינוך ברשות, לקצין הביקור הסדיר, למפקח כולל ולממונה מחוזי על הביקור הסדיר.
7.1.3  פנייה של מנהל ביה"ס לקב"ס.
בחלוף 3 ימים
  תלמיד לא חזר ללימודים סדיריםמנהל ביה"ס ישלח מכתב למנהל מח' החינוך ברשות עם עותק למפקח כולל, לממונה מחוזי על הביקור הסדיר ולקצין הביקור הסדיר.בחלוף 7 ימים
7.1.4 תלמיד חזר/לא חזר ללמוד באופן סדיר במוסד החינוךבדיקה של קצין ביקור סדיר.בחלוף 21 ימים
7.1.5 תלמיד לא חזר ללמוד באופן סדירקצין ביקור סדיר ידווח למנהל מחלקת החינוך, לממונה המחוזי על הביקור הסדיר וליועץ המשפטי ברשות החינוך המקומית.
7.1.6  מנהל מחלקת החינוך ישלח מכתב התראה להורים, שעומדים לנקוט הליכים נגדם בהתאם לחוק לימוד החובה, או לחלופין, שרשות החינוך המקומית שוקלת להעביר את ילדם למוסד חינוך אחר.לאחר קבלת הדיווח מקצין הביקור הסדיר
7.1.7 תלמיד לא חזר ללמוד באופן סדירמנהל מוסד החינוך  ידווח על כך בכתב למפקח הכולל, לממונה המחוזי על הביקור הסדיר, לממונה הארצי על הביקור הסדיר ולמנהל מחלקת החינוך. בחלוף 30 ימים מיום משלוח ההודעה להורים על ידי מנהל מוסד החינוך
   כמו כן תיבחן האפשרות להגשת כתב אישום נגד ההורים, אם מדובר בתלמיד שטרם מלאו לו 15, ואם מדובר בתלמיד שגילו עולה על 15 יועלה עניינו בפני ועדת התמדה.
7.1.8הליך השימוע טרם הגשת כתב אישום
א.  התלמיד והוריו יוזמנו בכתב (במכתב רשום עם אישור מסירה) לשימוע בפני התובע העירוני. 
ב.  בהליך השימוע יהיו נוכחים מנהל מוסד החינוך, קצין הביקור הסדיר, התובע של רשות החינוך המקומית והמפקח הכולל של המוסד. התובע העירוני יזמן גורמים נוספים לפי שיקול דעתו. 
ד.  יתקיים דיון פנימי בין גורמי המקצוע של הרשות המקומית, ואחריו תתקבל החלטה בעניין המשך ההליכים, לרבות הגשתו של כתב אישום.בתום השימוע
ה.  מנהל מחלקת החינוך או קצין הביקור הסדיר יידע בכתב את הממונה המחוזי על הביקור הסדיר בדבר החלטת התובע העירוני. 
7.1.9גריעת תלמיד ממצבת תלמידים במוסד חינוך
א - גנוהל גריעת לתמיד תלמיד לא חזר ללמוד באופן סדיר במוסד החינוךיפנה המנהל לממונה המחוזי על הביקור הסדיר בבקשה לשקול את גריעת התלמיד.בתום 60 יום  ממועד משלוח ההודעה להורים על ידי המנהל לפי ס"ק 7.1.1
7.1.11 אם התלמיד יוחזר ללימודים סדירים במוסד החינוך בתקופה האמורהמנהל המוסד  ידווח למפקח הכולל, לממונה המחוזי על הביקור הסדיר, לממונה הארצי על הביקור הסדיר ולמנהל מחלקת החינוך. 
7.2תלמיד שאינו מגיע למוסד החינוך למרות שנרשם אליו
  תלמיד שהיה רשום במוסד החינוך בשנת הלימודים החולפת אינו מגיע ללימודים.
יימסרו פרטי התלמיד בכתב לקצין הביקור הסדיר והוא יברר אם התלמיד רשום או לומד במוסד חינוך אחר.