אישורי תלמידי חוץ

רשות מקומית הקולטת במוסדות החינוך שבתחומה - בין בחינוך הרגיל ובין בחינוך המיוחד - תלמידים מרשות מקומית שולחת וכן תאגיד המפעיל בית ספר ברישיון לפי חוק הפיקוח על בתי הספר התשכ"ט-1969 (להלן "בעלות") הקולט תלמידים מהחינוך המיוחד, זכאים לגבות מהרשות המקומית השולחת "תשלום עבור תלמידי חוץ" בעד החלק היחסי של הוצאות החינוך הבסיסיות לתלמיד בגין רכיבים תפעוליים של המוסד החינוכי שאינם מכוסים על-ידי תקציב משרד החינוך ו/או על ידי משרדי ממשלה אחרים.
התשלום עבור תלמידי חוץ מחויב מתוקף אחריות משפטית של הרשויות המקומיות השולחות על תלמידים הגרים בתחומן, על-פי המשתמע מסעיף 7א' לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, וכן מסעיף 4(ג') לחוק החינוך המיוחד, התשמ"ח-1988.

תלמידי חינוך רגיל

משרד החינוך, בשיתוף עם משרד האוצר, משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי, קבע תעריפים לתשלום עבור תלמידי חוץ בחינוך הרגיל. התעריפים מבוססים על שיעורי תשלום שנקבעו בתקנות לימוד חובה (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת) התשס"ה-2005. תעריפים אלו יפורסמו פעם בשנה בחוזר "הודעות ומידע" בנושא "תשלום עבור תלמידי חוץ" לאחר תחילת שנת הלימודים.

נוהל שיבוץ תלמיד חוץ

הרשות המקומית מופקדת על מתן פתרון חינוכי לתושביה על-ידי קיום מוסד חינוך העונה על צורכי שכבת הגיל והזרם החינוכי הנדרש. במקום שלא קיים בו מוסד חינוכי העונה על צורכי התלמיד תמצא הרשות המקומית פתרון שיבוץ המתאים לתלמיד מבחינת שכבת הגיל והזרם החינוכי הנדרש בתחומה של רשות אחרת שאתה הגיעה להסכם כללי בהקשר זה או להסכמה קונקרטית לגבי שיבוצו של תלמיד מסוים, בכתובים או בדרך אחרת.
הרשות המקומית השולחת תנפיק עבור התלמיד  "אישור תלמיד חוץ" שבו היא מאשרת את שיבוצו של התלמיד וכן את התחייבותה לתשלום החוץ כלפי הרשות/הבעלות הקולטת.
רשות מקומית אשר אישרה תלמיד ללימודי חוץ מחויבת לאפשר לתלמיד לסיים את לימודיו במוסד החינוך ששובץ אליו ולהשלים את מלוא לימודיו בשלב החינוך ששובץ אליו (בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, בית ספר על-יסודי). הרשות המקומית השולחת תישא בתשלום החוץ במהלך כל תקופת לימודיו של התלמיד במוסד החינוך.
לא נמצא פתרון חינוכי לתלמיד בתחומי הרשות המקומית, כאמור לעיל, יתבטא קיום חובתה של הרשות המקומית במתן אישור לתלמיד ללמוד מחוץ למוסדות הרשמיים ו/או העירוניים באותה רשות מקומית, וכן במתן "תשלום עבור תלמיד חוץ" לרשות הקולטת. בעלות פרטית המפעילה מוסד חינוך בשטח שיפוטה של רשות מקומית רק בחינוך המיוחד "נכנסת לנעליה" של רשות קולטת בהקשר של תשלומי החוץ בחינוך המיוחד בלבד.
סיפקה הרשות המקומית פתרון שיבוץ לתלמיד בתחומי הרשות, והוריו מחליטים מיזמתם לשלחו ללמוד מחוץ לתחום השיפוט של הרשות המקומית שהוא מתגורר בה, על ההורים לקבל אישור על כך מן הרשות השולחת והקולטת, וההורים יישאו בתשלום עבור תלמיד החוץ מכיסם, כמפורט להלן:

  1. פירוט התשלומים בכתב: לאחר מתן האישורים של הרשות שבה התלמיד מתגורר ושל הרשות הקולטת את התלמיד (יובהר שלא חלה חובה על הרשות שהתלמיד מבקש לעבור אליה לקבל את התלמיד) – במסגרת הליך השיבוץ ברשות הקולטת את התלמיד על  אותה רשות  לפרט להורים בכתב את פרטי התשלום ואת סדריהם ולוודא את קבלת הסכמתם לכך.
  2. הסכום לתשלום: בתקנות לימוד חובה (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת), התשס"ה-2005  מפורטים התעריפים הקבועים להשתתפות שבין הרשויות.  בסיס החישוב לתלמיד חוץ בחינוך הרגיל הוא 12 חודשים בשנה. תלמיד שלמד בשנת לימודים מסוימת רק חלק מתקופת הלימודים, הרשות/הבעלות הקולטת תדרוש תשלום רק עבור החלק היחסי מהתשלום, בהתאם לתקופת שהייתו במסגרת החינוכית.
  3. הבהרה: יובהר כי הרשות השולחת אינה חייבת במימון הסעות עבור תלמיד בגין יזמתם של ההורים (או של התלמיד) ללמוד מחוץ לתחום השיפוט של הרשות המקומית שהתלמיד מתגורר בה.

תלמידי חוץ בחינוך המיוחד

הרשות המקומית מופקדת על מתן פתרון חינוכי לתושביה על ידי קיום מוסד העונה על צורכי שכבת הגיל והזרם החינוכי הנדרש. ביישוב שלא קיים בו מוסד חינוכי העונה על צורכי התלמיד תמצא הרשות המקומית פתרון שיבוץ בתחומה של רשות אחרת מודגש בזאת כי ההתחשבנות עבור תלמידי חוץ היא בין הרשות הקולטת לרשות השולחת ואין לערב את ההורים בצורה כלשהי, למעט במקרים שבהם ההורים בחרו מיזמתם במוסד אחר מזה שהוצע לילדיהם על ידי הרשות המקומית.
שיבוץ התלמיד למסגרת החינוך המיוחד יתבצע באמצעות ועדת השיבוץ במחלקת החינוך על פי הכללים בחוזר הוראות הקבע בנושא "שיבוץ תלמידים במסגרות החינוך המיוחד". השיבוץ ייעשה בהתאם להחלטת ועדת זכאות ואיפיון ושקבעה את זכאותו לחינוך מיוחד, על פי הכללים בחוזר הוראות הקבע עב/3(א) סעיף 1.2-41 "יישום חוק החינוך המיוחד: ועדת שילוב מוסדית, ועדת זכאות ואיפיון וועדת ערר מחוזית". הרשות המקומית השולחת תנפיק עבור התלמיד "אישור תלמיד חוץ" שבו היא מתחייבת לשלם את תשלום החוץ לרשות הקולטת.
רשות מקומית שאישרה תלמיד ללימודי חוץ מחויבת לאפשר לו להשלים את לימודיו במוסד ששובץ אליו ובשלב שהוא לומד בו: בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, בית ספר על-יסודי. הרשות המקומית השולחת תישא בתשלום החוץ למשך כל תקופת לימודיו במוסד.

נספחים