מבקרת העירייה

​​מבקרת העירייה פועלת מכוח פקודת העיריות והיא מהווה אורגן חיוני במערך השלטון הדמוקרטי.
תפקידי המבקרת הוגדרו בחוק הקובע כי המבקרת תבדוק אם פעולות העירייה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון, תבדוק את פעולות עובדי העיריה ואם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון.

דוח מבקרת העירייה מוגש לראש העירייה ולוועדה לענייני ביקורת אחת לשנה.

הוועדה לענייני ביקורת דנה בדוח המבקרת ובהערות ראש העירייה בגינו, ומגישה לאישור מועצת העירייה את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העירייה.
תוך חודשיים מן היום שהגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה, מקיימת מועצת העירייה ישיבת מליאה שלא מן המניין לדיון בהצעות הוועדה ובדוח המבקרת.

לאתר מבקר המדינה לחץ כאן​

פרטי התקשרות


פרוטוקולים, דוחות, מסמכים וצווים רלוונטיים