ועדת תמיכות

מטרת הועדה: הועדה ממליצה בפני מועצת הרשות על בקשות לתמיכה כספית בגופים שונים שאינם ממלכתיים או רשותיים ושאינם למטרות רווח לטובת הציבור.

מטרת הועדה

הועדה ממליצה בפני מועצת הרשות על בקשות לתמיכה כספית בגופים שונים שאינם ממלכתיים או רשותיים ושאינם למטרות רווח לטובת הציבור.

הרכב הועדה המקצועית

  • מנכ"ל העירייה - יו"ר הועדה.
  •  חברים: יועצת משפטית וגזבר העירייה.

הגשת בקשה

פרטי נוהל תמיכות מפורסמים באתר מידי שנה.

תבחינים

קריטריונים ותבחינים מפורסמים בהחלטת מועצת העיר ומאושרים כל שנה מחדש.

תהליך בחינת ההגשות

  • הבקשות ייבחנו על ידי הגורמים המקצועיים והמלצותיהם יובאו לאישור מועצת העיר.
  • התמיכות יחולקו בהתאם להוראות הדין, נוהל התמיכות והתבחינים ובכפוף לתקציב התמיכות שיאושר כל שנה בנפרד.
  • יודגש התבחינים הקיימים עשויים להתעדכן על ידי הגורמים המקצועיים ולאחר אישורם במועצת העיר יפורסמו לציבור.

הנחיות להגשת בקשה לקבלת תמיכה וטופס בקשה

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

שנהפרוטוקולים, דוחות, מסמכים וצווים רלוונטיים
2021תבחינים למתן תמיכות לשנת 20212021תבחינים למתן תמיכות לשנת 2021
2020תבחינים לחלוקת תמיכות לשנת 20202020תבחינים לחלוקת תמיכות לשנת 2020
2020פרסום לחלוקת תמיכות לשנת 2020 בשפה רוסית2020פרסום לחלוקת תמיכות לשנת 2020 בשפה רוסית
2020פרסום לחלוקת תמיכות לשנת 2020 בשפה עברית2020פרסום לחלוקת תמיכות לשנת 2020 בשפה עברית
2019פרסום לחלוקת תמיכות לשנת 20192019פרסום לחלוקת תמיכות לשנת 2019
2019פרסום לחלוקת תמיכות לשנת 2019 בשפה רוסית2019פרסום לחלוקת תמיכות לשנת 2019 בשפה רוסית
2019טופס בקשה לבקבלת תמיכות לשנת 20192019טופס בקשה לבקבלת תמיכות לשנת 2019
2019תבחינים לחלוקת תמיכות לשנת 20192019תבחינים לחלוקת תמיכות לשנת 2019
2018נוסח לפרסום בנושא תמיכות לשנת 2018 2018נוסח לפרסום בנושא תמיכות לשנת 2018
2018תבחינים לחלוקת תמיכות לשנת 20182018תבחינים לחלוקת תמיכות לשנת 2018
2017נוסח לפרסום בנושא תמיכות לשנת 20172017נוסח לפרסום בנושא תמיכות לשנת 2017
2017תבחינים לחלוקת תמיכות לשנת 20172017תבחינים לחלוקת תמיכות לשנת 2017
2017תבחינים לתמיכות לשנת 2017- בשפה הרוסית2017תבחינים לתמיכות לשנת 2017- בשפה הרוסית
2016תבחינים לחלוקת תמיכות לשנת 20162016תבחינים לחלוקת תמיכות לשנת 2016
2016תבחינים לתמיכות לשנת 2016 - בשפה הרוסית2016תבחינים לתמיכות לשנת 2016 - בשפה הרוסית
2015נוסח לפרסום בנושא תמיכות לשנת 20152015נוסח לפרסום בנושא תמיכות לשנת 2015
2014נוסח לפרסום בנושא תמיכות לשנת 20142014נוסח לפרסום בנושא תמיכות לשנת 2014
2014תבחינים למתן תמיכות לשנת 20142014תבחינים למתן תמיכות לשנת 2014
2013נוסח לפרסום בנושא תמיכות לשנת 20132013נוסח לפרסום בנושא תמיכות לשנת 2013
2013תבחינים למתן תמיכות לשנת 20132013תבחינים למתן תמיכות לשנת 2013