השגה וערר

​הזכות להגשת השגה וערר

הזכות להגשת השגה וערר, חוקקה על פי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית תשל"ו 1976).
על פי חוק זה, רשאי כל מי שחויב בתשלום לארנונה כללית, להגיש תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום, השגה בכתב למנהל הארנונה, על יסוד טענה מטענות אלה:

  • הנכס שבגינו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
  • ​​​בהודעת התשלום נפלה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
  • המשיג אינו ה"מחזיק" בנכס.

הגשת השגה

את ההשגה יש למלא בטופס מקוו​ן על ידי לחיצה על הקישור

שימו לב!
הגשת השגה אינה עילה לעיכוב התשלום או לדחייתו.

ניתן להגיש את ההשגה באחת הדרכים הבאות:

  1. במסירה אישית/ידנית: במנהל הכנסות - רחוב האלה 4, מגדל העמק.
  2. בדואר (מומלץ לשלוח בדואר רשום ו/או עם אישור מסירה) לכתובת: מנהל הארנונה במנהל הכנסות, רחוב האלה 4, מגדל העמק ת.ד. 961 מיקוד 2303003.
  3. בדוא"ל: etish@migdal-haemeq.muni.il (הדוא״ל מיועד למטרה שצוינה בלבד. אין לשלוח למייל זה בקשות לפטור לנכס ריק עבור אנשים פרטיים ו/או עסקים ו/או קבלנים. בקשות שישלחו בנושא זה לא יטופלו). יש לוודא את קבלת המייל על ידי דרישה למייל חוזר.
  4. בפקס מספר 04-6507722 חובה לוודא שהפקס התקבל בטלפון 04-6507705.

מענה להשגה

מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה. ועדת הערר רשאית להאריך את מועד מתן התשובה ב-30 יום נוספים.

הגשת ערר על דחיית השגה

מחזיק, שהשגתו נדחתה על ידי מנהל הארנונה, רשאי להגיש ערר מנומק על ההחלטה בפני ועדת ערר לענייני הארנונה הכללית, תוך 30 יום מקבלת תשובת מנהל הארנונה.
עורך דין המגיש ערר יצרף ייפוי כוח מטעם הנישום.
את הערר יש למסור בחמישה עותקים בצירוף תשובת מנהל הארנונה למזכירת וועדת ערר במחלקת הגבייה - הגב' אתי שמעוני במנהל הכנסות. חומר שלא יוגש לוועדת ערר כנדרש, לא יטופל עד הגשת כל המסמכים הדרושים.

הגשת ערעור בפני בית המשפט המחוזי

על החלטת ועדת הערר ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים תוך 45 יום מיום מסירת ההחלטה למערער.​​