מהי ארנונה

​​​​​​​מהי ארנונה?

הארנונה הכללית הינה מס המוטל על ידי העירייה על פי חוק. הארנונה הכללית מוטלת על ה"מחזיק" בנכס.

הגדרת "מחזיק"

 • אדם המחזיק בנכס והוא בעל הנכס או שוכרו או מחזיק בו בכל אופן אחר.
 • אדם הגר בבית מלון או בפנסיון אינו נחשב כ"מחזיק" לצרכי הארנונה.
 • בנכס ריק - בעל הזיקה הקרובה ביותר הינו בעל הנכס.

תוקף חוקי

מועצת עיריית מגדל העמק מטילה את הארנונה הכללית לשנת הכספים במסגרת צו הארנונה, מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג - 1992, ובכפוף לתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס"ז - 2007. מועצת עיריית מגדל העמק רשאית לחרוג מהוראות מסוימות בתקנות הסדרים בכפוף לאישור חריג מאת שר הפנים ושר האוצר. תוקפו של אישור חריג, אף אם ניתן במהלך השנה, הוא מתאריך 1 בינואר של אותה שנה ואילך.

כיצד נקבע החיוב?

חיוב הארנונה הינו שנתי (מחודש ינואר עד דצמבר) ונקבע כמכפלה של שטח הנכס בתעריף למ"ר.

 • שטח הנכס - חישוב השטח יהיה לפי מטר מרובע כולל קירות חיצוניים, לרבות כל שטח קרקע מקורה הצמוד לבניין ולרבות מידות חיצוניות של השטח והקרקע הצמודים לבניין.
 • התעריף - נקבע בהתאם לגודל המבנה והשימוש בנכס.
 • בניין מגורים - כל בניין המשמש את הבעלים או המחזיקים בו לצורך מגורים לרבות מרפסות מקורות, ייחשב כבניין מגורים.
 • שימוש - נקבע לפי השימוש בפועל ומתפלג ליחידות מגורים וליחידות שלא למגורים.
  ביחידות שלא למגורים ישנו מגוון רחב של שימושים, כגון: משרדים, מבני תעשייה ומסחר, בנקים, קרקע תפוסה וכו' - הכול כמפורט בצו הארנונה לאותה השנה.

פרטי התקשרות

 • טלפון:

  04-6507705

  פקס:

  04-6507722

  קבלת קהל:

  ימים א' ו-ג' בין השעות 08:15-12:00 ו-16:00-18:00
  ימים ב', ד' ו-ה' בין השעות 08:15-12:30

  שעות מענה הטלפוני  במחלקה:
  ימים א', ג' בין השעות 12:00-14:00 ו-18:00-18:30
  ימים ב', ד' בין השעות 12:30-15:30
  יום ה' בין השעות 12:30-15:00

  כתובת:

  האלה 4, מגדל העמק
​​