מידע ​​ליזם​

​איזור עדיפות לאומית א'

מגדל העמק הינה אזור עדיפות לאומית א' ומכאן שמשקיעים זכאים למסלולי מענקים, פטור מלא ממס ושאר ההטבות של אזור עדיפות לאומית א' המתפרסמות ע"י משרד הכלכלה. בנוסף, רשות מקרקעי ישראל משווקת את הקרקע במחיר נמוך וללא מכרז. עלות הקרקע היא 31% משווי המגרש עפ"י הערכת שמאי.

הליך לפתיחת מפעל ועלויות

​הליך לפתיחת מפעל

 • ​​פגישת היכרות.
 • ביקור התרשמות של הצוות המקצועי במפעל.​
 • בדיקה ראשונית של נושאי איכות הסביבה והתאמת המפעל לתקנון הת.ב.ע של הפארק.
 • הגשת בקשה למשרד הכלכלה באמצעות המנהלת להקצאת קרקע בפטור ממכרז.
 • אישור הקצאה בוועדת איתורים של משרד הכלכלה.
 • בחינה מפורטת של נושאי איכות הסביבה בתהליך של שאלון סביבתי.
 • הפניה לוועדה המקומית לתכנון ובניה לקבלת מידע תכנוני מפורט להקצאה.
 • אישור העסקה על ידי מנהל מקרקעי ישראל וחתימת הסכם פיתוח עם היזם.
 • תשלום הוצאת פיתוח למשרד הכלכלה.
 • קבלת היתר בניה.
 • בנית המפעל.
 • חנוכת הבית.
 • קבלת רישיון עסק.

אומדנים ועלויות

אומדן עלויות הרכישה באתר האינטרנט ניתן כשירות על מנת לאמוד את ההוצאה הצפויה. עלויות מדויקות יינתנו בפגישות העבודה.
 • דמי טיפול מנהלת: 10,000 ₪ לדונם  (תשלום חד פעמי עבור כלל טיפול המנהלת בתהליך הקליטה).
 • דמי פיתוח תשתיות: 250,000 ₪ לדונם ( אומדן מקורב).
 • דמי חכירה למנהל מקרקעי ישראל: 80,000 ₪ לדונם (מדובר באומדן על בסיס השנים האחרונות. הסכום המדויק ייקבע ע"י שמאי רשות מקרקעי ישראל).
 • מס רכישה: 6% מדמי החכירה ומדמי פיתוח תשתיות על פי המצב בפועל.
 • היטל ביוב: משולם ישירות לתאגיד "מי נעם" בעת הגשת הבקשה להיתר בניה.

צווי ארנונה רלוונטים

צו ארנונה מגדל העמק שנת 2020 - הנחות לתעשייה

הנחה תינתן בהתמלא כל התנאים הבאים:
 • ​מבקש הוא המחזיק במבנה.
 • שיעור האבטלה בתחומי הרשות עולה על 8 אחוזים בתחומי הרשות, על פי פרסומי שירות התעסוקה בכל חודש.
 • המבנה משמש ל"תעשיה חדשה" מפעל תעשייתי חדש שהוקם או שהועתק מתחום רשות מקומית אחרת. מעל 50% מעובדי המפעל הינם תושבי מגדל העמק.
שיעורי ההנחה המרביים לעניין זה:
 1. ​​בשנה הראשונה או בחלק ממנה - 75 אחוזים.
 2. בשנה השנייה  או בחלק ממנה - 50 אחוזים. 
 3. בשנה השלישית או בחלק ממנה - 25 אחוזים.