גזברות

גזבר: מנחם עוז
סגנית גזבר: עינת סלמן
טלפון: 04-6507741 | 04-6507740
פקס: 04-6507744
דואר אלקטרוני: menaoz@migdal-haemeq.muni.il
קבלת קהל:  יום א' בין השעות 08:00-12:00 | 16:00-18:00
                    ימים ב'–ה' בין השעות 08:00-12:00
כתובת: דרך העמק 14

גזברות העירייה בראשות גזבר העיר היא הסמכות המקצועית של הרשות בנושא כספים . הגזברות אחראית על אבטחת המשאבים הכספיים לפעולות החוקיות של הרשות המקומית וניהולם הנכון של משאבים אלו תוך שמירה על החוקים, התקנות, הצווים וחוזרי שר הפנים ומנכ"ל משרד הפנים. 
מבנה ארגוני: גזבר, סגן גזבר, הכנסות העיר, הנהלת חשבונות: בנקים וספקים, חשב שכר.

יעוד ותפקידים

 • יועץ לראש העיר בגיבוש מדיניות הכספית של העיר כולל מדיניות מס וגיוס כספים ממקורות שונים.
 • גיבוש תקציב בשיתוף עם הגורמים השונים תוך התייחסות למקורות ההכנסה ולהוצאות החזויות.
 • הדרכה והכוונה של מנהלי מחלקות בחלק התקציב שבאחריותן.
 • לשמור על האיזון בין הכנסות והוצאות כדי לאפשר לרשות המקומית בסיס כספי איתן במסגרת תקציבית מתוכננת תוך פיקוח ובקרה חשבונאיים נאותים.
 • ניהול משא ומתן עם ספקים.
 • אחריות לתשלומים ותקבולים לפי חוקים, צווים ותקנות מחייבים.
 • דיווחים כספיים רבעוניים ושנתיים לראש העיר , ועדת הכספים ומועצת העיר.
 • יעוץ בנושאים כספיים לראש העיר וחברי המועצה בתהליך קבלת הלטות בנושאים בעלי משמעות חשבונאית וכלכלית.
 • ניהול שכר העובדים והעברת הזכויות הכספיות לכלל העובדים והגמלאים הרשאים .


בעלי תפקידים

 • מנהלת לשכת גזבר: רותי הרוש
 • מנהלת חשבונות-תשלומים: אינה לבדב
 • מנהלת חשבונות-בנקים: קוטליאר לובה
 • מנהלת חשבונות-דו"חות וספקים: עינב אסף