פיקוח ושיטור עירוני

מנהל האגף  - בוריס נמירובסקי
טלפון: 04-6040026
פקס: 04-6443394
דוא"ל: borisne@migdal-haemeq.muni.il‏
קבלת קהל: בימים א, ג, ה בין השעות 09:00-12:00 וביום א' בין השעות 16:00-18:00.
כתובת: רחוב קרן היסוד 34, מגדל העמק

מטרת הפיקוח ושיטור עירוני – לשמש עיניים של העירייה על מנת לגלות מפגעים או חריגות אשר בטיפול ואכיפה של יחידות העירייה השונות וגילוי ערנות לחפצים חשודים ובטחון כללי.
אגף הפיקוח אוכף את חוקי העזר העירוניים, הארציים בהתאם למדיניות העירייה סדר העדיפויות, פניות תושבים.
אגף הפיקוח פועל במסגרת עירונית והעבודה מתנהלת בשלוש ע"פ הצורך. ביום שישי עד הצהריים.
יחידת שיטור עירוני מורכבת משני צוותים - צוות שוטרים וצוות פקחים. היחידה פועלת ע"פ תוכנית פעילות אחידה.
שיטור עירוני פועל למימוש יעדים עירוניים בתחום שמירה על איכות החיים,  מניעת אלימות והתנהגות אנטי חברתית. במקרי חרום יש לפנות למוקד 106
או למוקד משטרה 100.

תחומי אחריות

תחום פיקוחאופן טיפול
פיקוח על החנייה על מנת לשמור על זרימת תנועה תקינה ושוטפת בצירי תנועה – חניה שלא כחוקנהג ברכב או בקרבת מקום פניה בע"פ
עברות חניה חמורות, הגורמות הפרעה מיידית בתנועה בתחנות הסעה ציבוריות בתחומי אין עצירה וחניית נכים גרירה למגרשים עירוניים הנחיות לאזרח באמצעות מוקד 106 או ישירות במגרשי הגרירה
בירורי דוחות חניה – בדיקה וטיפול פרט להודעות חיוב טרם עיקול בגין חובות חניהפניה בכתב לאגף בצרוף תצלום הדו"ח ומסמכים רלוונטיים הבקשה נבדקת וניתנת החלטה ע"י משפטן האגף
פניות ציבור בנושא אכיפת חניה אשר בסמכות האגףבדיקה וטיפול
שמירה הסדר והניקיון בשטחים ציבוריים ופרטיים הכולל מפגעים כגון : מפגעי ניקיון ופסולת ברשות הרבים, ביוב, חסימת מעברים, רוכלות, רעש, עשן, צואת כלביםמקור מפגע פרטי – איתור גורם המפגע ואו האחראי לנכס אשר בתחומו נמצא המפגע פניה מיידית ללא אורכה ופניה עם מתן אורכה לשם סילוק המפגע באם פניית המפקח אינה נענית מוגש דוחו – כתב אישור מקום מפגע ציבורי העברת הטיפול למחלקות העירייה הנוגעות בדבר
משימוש לאתר הגרוטאות הפרטי לאתר הגרוטאות העירוני
רכבים וגרוטאות אשר יצאו מכלל שימוש ואיתורם בעיראיתור בעליהם ומשלוח הודעה ודו"ח בהתאם לצורך מטרה – סילוק המטרד מהשטח הציבורי ביצוע – ע"י האזרח באם לא נענים גרירה ע"י העירייה לאתר הגרוטאות ומתן דוחות
פיקוח על רישוי עסקים ותקנות איתור עסקים הפועלים ללא רשיון והפניית בעליהם למחלקת הרשיונות על מנת שיעמדו בתקנות לשמירת שלומו בטיחותו ובריאותו של הציבור בדיקה שוטפת בעסקים ע"מ לשמור על תנאי הרשיון – תברואה וכיבוי אש בדיקה בשטח של בקשות לרישוי עסק חדשות כאשר פניות הפקח אינן נענות מוגשות תביעות
רוכלים הגורמים למפגעים או עוסקים ללא רשיון או היתרבקשה לפינוי מהשטח בציבורי באם יש צורך מוגש דו"ח ואף החרמת סחורה או נרכב
שימוש שלא כחוק בכלי קיבול אשפה וסביבתם וכן חסימת מעברים ע"י מכולות המשמשות לפסולת בניהפניה בע"פ ומתן דו"ח לפי הצורך
טיפול בפסולת שינה מפונה ע"י שירותי הניקיון העירוניים וכן מגרשים פרטייםפניה לסילוק ע"י הגורם או בעל הנכס כגון : אדמה, פסולת בניה
מודעות ושלטים ללא היתרגירוד הדבקות מהקירות, הגשת תביעות על הצבת שלטים ללא היתר ועד לפירוק והסרה
מספרי בית מוארים ותקינותםביקורת ופניה לדיירים
שמירת הסדר בשווקים – ניקיון רוכלות וחסימות מעברים פניה ישירה, דו"ח באם אין הענות לפניה ואף החרמת סחורה, דוכן ורכב רוכל
סגירת עסקים בשבתות ובימי הזיכרון
בהתאם לסוג העסק, למקום פניה ישירה ודו"ח באם אין הענות