מנכ"ל העירייה

מנכ"ל העירייה: שלום זוזוט

מזכירת מנכ"ל: טליה צוויג
טלפון: 04-6507730
פקס: 04-6507733
דואר אלקטרוני: shalomzu@migdal-haemeq.muni.il
קבלת קהל: יום א' בין השעות 16:00-19:00
כתובת: דרך העמק 14

אחראי לביצוע מדיניות ראש הרשות ומועצת הרשות המקומית. מייעץ לראש הרשות והמועצה -בגיבוש התכנון האסטרטגי ברשות; מטרות ויעדים בכל תחומי החיים ברשות; תוכניות רב שנתיות; מפקח על אגפים ומחלקות, באמצעות ראשיהם, לוודא ביצוע מדיניות הרשות המקומית, ויתאם ביניהם. המנכ"ל מנהל את הרשות בכפוף לכללי המינהל הציבורי בישראל, למדיניות ממשלת ישראל ולהנחיות משרד הפנים.

תפקידים

 • קיום עבודת מטה מסודרת - מחקר, איסוף נתונים וניתוחם, זיהוי וחיזוי תהליכים והכנת תוכניות לטווח ארוך ובינוני.
 • ייזום ויאשר תוכניות פעולה רב שנתיות.
 • ינחה ויכוון בניית תוכנית עבודה שנתית, בהתאם למדיניות הרשות ולתוכניות הרב שנתיות, ויגדיר את אמצעים הדרושים ואת לוח הזמנים לביצוע.
 • יגבש מדיניות כוח אדם, על כל היבטיה, ויכין עם הגזבר ועם מנהל משאבי אנוש. הצעת מסגרת  ל'מערך כוח אדם' לקראת אישורה במועצת הרשות, יחד עם המסגרת התקציבית של כוח האדם ברשות המקומית, לקראת שנת תקציב חדשה.
 • יסייע לגזבר לגבש הצעת תקציב שנתית, בשיתוף מנהלי יחידות הרשות, תוך קביעת עדיפויות וקדימויות, בהתאם למדיניות ראש הרשות.
 • ידאג לקיום כלים למדידת פעילות, לניתוח מערכות ולשיפור ארגון ושיטות.
 • ידאג לקביעת נהלים קבועים ומתואמים לכל יחידות הרשות וכן לאירועים מסוגים שונים.
 • ידאג לבנות מערכות מידע, מקושרות ומעודכנות, לכלל הרשות.
 • יהא שותף עם ראש הרשות במינוי מנהלים בכירים, שאינם בתפקיד סטטוטורי, וימנה עובדים אחרים ברשות.
 • יטפל ויתאם בין מערכות החירום ברשות ובכללם: הג"א, מל"ח, פס"ח, מד"א, כב"א וכדומה.
 • יבצע פיקוח ומעקב שוטף על פעולות היחידות ברשות ויוודא ביצוע החלטות והוראות, באמצעות מפגשים קבועים ומזומנים עם מנהלי יחידות ועובדים.
 • קבלת דוחות שוטפים, בכתב, ממנהלי יחידות, כשהוא מצרף הערותיו לביצוע לתיקון לשינוי.
 • עיון בדיווחים התקופתיים של הגזבר על ביצוע מול ניצול תקציבי, לזיהוי פיגורים בביצוע או לחילופין חריגות תקציביות, המחייבות שינויים בתוכניות או בשגרת הפעילות.
 • אחת לשבוע ביום שלישי מקיים המנכ"ל ישיבה בהשתתפות כל מנהלי המחלקות לתאום ופיקוח על עבודת המחלקות.
 • יהא מעורב, במידת הצורך, בגיבוש ובחתימה על חוזים והסכמים.
 • ישתתף, במידת הצורך, בישיבות המועצה וועדות הרשות.
 • יהא אחראי ומעורב בארגון אירועים, מבצעים ואירוח אורחים ומבקרים.
 • ממונה על חופש מידע.

  

בעלי תפקידים בשלכת מנכ"ל

מנהלת משאבי אנוש:  רוזה טרכטמן
טלפון:  04-6507731
דואר אלקטרוני: rozatr@migdal-haemeq.muni.il
קבלת קהל: יום א' בין השעות 16:00-19:00

רכזת כ"א: לריסה גורמן
טלפון:  04-6507726
דואר אלקטרוני: larisagu@migdal-haemeq.muni.il
קבלת קהל: יום א' בין השעות 16:00-19:00

דו"ח שנתי לתושב

צו / דו"חמסנן
דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור לשנת 2018
דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור לשנת 2019
דוח שנתי לפי חוק חופש המידע לשנת 2017
דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור לשנת 2017
דוח שנתי לפי חוק חופש המידע לשנת 2016
דוח שנתי לפי חוק חופש המידע לשנת 2015
דוח שנתי לפי חוק חופש המידע לשנת 2014